Kategóriák

Vásárlástól való elállás

 

A törvények értelmében a vásárló jogában áll a vásárlástól való elállás, a csomag átvételétől számítva 14 napon belül.

A vásárlástól való elálláskor a nem megfelelő terméket küldje vissza a köv. címre:

Sperky Kft.

Postafiók
Kazinczy u. 10

3980 SÁTORALJAÚJHELY

MAGYARORSZÁG

 

A csomag visszaküldésénél:

 • gondosan csomagolja be (ajánlott küldeményként küldje), utánvétes összeg nélkül. Amennyiben utánvétesen érkezik a címre a csomag, nem kerül átvételre.
 • A számla fénymásolatát is csomagolja a termékhez, erre szükséges feltüntetni a bankszámlaszámát, illetve hozzácsatolni a kitöltött vásárlástól való elállási űrlapot, amelyett itt talál: vf_hu.doc

 

A visszaküldött termék a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

 • Gondosan becsomagolt termék
 • A termék nem volt használva – nincsenek látható jelei a viselésének.
 • A termék hiánytalan!

 

A vásárló köteles a feladás költségeit állni, amennyiben hibátlan terméket küld vissza.

A visszaküldés során, a csomag esetleges elvesztéséért, vagy megsérüléséért, nem vállalunk felelőséget. A vásárló felelősége gondosan becsomagolni és a megfelelő formában postára adni.

Amennyiben a vásárló sérült, meghibásodott/ más típusú/ más méretű terméket kapott (tehát a hiba a mi oldalunkon történt) a postaköltség összege is átutalásra kerül.

 

A kereskedő kötelezettségei elállás esetén

 

 • A kereskedő késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a szállítás költségeit is, amikor a 11. cikknek megfelelően értesül a fogyasztó azon döntéséről, hogy eláll a szerző­déstől. A kereskedő az első albekezdésben említett visszatérítést a fogyasztó által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon hajtja végre, kivéve, ha az ettől való eltérésbe a fogyasztó kifejezetten beleegyezik, és amenynyiben a fogyasztót az ezen visszatérítésből adódóan semmilyen díj nem terheli.

 

 • Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

 • Adásvételi szerződések esetében a kereskedő – amenynyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza – mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

 

 • A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a 11. cikkel összhangban értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszaküldi az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy az árukat maga szállítja vissza. A fogyasztó a határidőt akkor tartja be, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

 

 • A fogyasztó kizárólag az áruk visszaküldésének közvetlen költségét viseli kivéve, ha a kereskedővállalta e költség viselését, vagy ha a kereskedő elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy ezeket neki kell viselnie.

 

 • Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amennyiben az árut a szerződés megkötésekor leszállították a fogyasztó otthonába, a kereskedő saját költségén szállítja vissza az árut, ha az természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

 

 • A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a kereskedő az elállási jogról szóló, a 6. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt tájékoztatást elmulasztotta.

 

 • Ha a fogyasztó a 7. cikk (3) bekezdése, illetve a 8. cikk (8) bekezdése szerinti kérelmet követően gyakorolta elállási jogát, köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az elállási joga gyakorlásának a kereskedővel való közlése időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. Amennyiben a teljes ár túlzottan magas, az arányos összeget az addigi teljesítés piaci értéke alapján kell kiszámítani.

homeFőoldal

local_mall
cancel
cancel